Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1/ Nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản: Nghi thức tác phong, điều lệnh đội hình đội ngũ Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra kiểm soát, canh gác Nghiệp vụ nhận[…]