Công cụ

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Trong quá trình làm nhiệm vụ nhân viên bảo vệ VinaStar được trang bị các loại công cụ hỗ trợ theo quy và yêu cầu tính chất mục tiêu bảo[…]